Varför finns vi?

Den här texten berättar om varför föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn bildats. Vi informerar om bryggans tekniska skick, bakgrunden till att föreningen bildats, pågående och framtida underhållsåtgärder och hur insamlingsarbetet kommer att bedrivas. (Lästid, 4 - 5 minuter.)

Vad är problemet?


Problemet är att det uppstått en juridisk tvist om badbryggan i inom S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening. Tre fastighetsägare har motsatt sig att samfällighetens medlemmar ska bära kostnaden för bryggans förvaltning och överklagat samfällighetens årsstämmobeslut att reparera badbryggan till Mark- och Miljödomstolen (MMD).

De stöder sig på att bryggan, som sedan 2005 ägs av samfälligheten, inte reglerats in i det anläggningsbeslut som gäller för samfälligheten.

Utan att gå in juridiska detaljer kan konstateras att MMD fattat beslut om att upphäva årsstämmans beslut om att rusta bryggan. Det betyder att samfälligheten är förhindrad att genomföra de nödvändiga upprustningsåtgärderna. 


Finns det några alternativ?

Ja, dessbättre finns en lösning. MMD:s beslut hindrar visserligen samfälligheten från att fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden för bryggan. Det finns dock inget hinder för frivilliga krafter att samla in medel till upprustningen. 

Historik

Nedan kan du läsa historik om bryggan och nu gjorda reparationer.


Tack vare att S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening ställt sedan tidigare inköpt material till föreningens förfogande kunde arbetet med att rusta upp bryggan genomföras.  Efter en första teknisk besiktning under våren 2022 utfördes den första etappen i samfällighetens regi då bryggan säkrades för att kunna läggas i sommaren 2022.


Vilka åtgärder har hittills  utförts?


Då byttes 5 tvärbalkar till nya.Under september 2022 monterades ytterligare 12 nya tvärgående balkar på samtliga fundament, utom nr 3 och 4. Under hösten 2022 undersöktes också bryggans tekniska status av Christer Ekermann och Thomas Ekelund, d v s de tekniska experter som anlitats av både S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening och RBK. Det är Ekermann/ Ekelund som organiserar upprustningsarbetet och i samråd med RBK tar beslut om lämpligt alternativ för en effektiv rostskyddsbehandling av de längsgående balkarna som bär själva bryggan. Dessa balkar är i gott skick men kan behöva ett mer långvarigt rostskydd.

Under våren 2023 gjöts betongfundament nr  3 och 4  samt de återsående tvårbalkarna monterades.


Vilka kostnader hittills


Arbetet med det första momentet,  har  utförts till en kostnad av ca 70 – 80 000 kr.  (RBK drabbas inte av några kostnader för tvärbalkarna. Dessa hade anskaffats före MMD:s beslut och därefter ställts till RBK:s förfogande.) 

Det återstående arbetet med att reparera betongfundament 3 och 4 (under våren 2023) samt montera resterande tvärgående balkar beräknas till ca 100000 kr inkl. moms. Den totala kostnaden beräknades till cirka 180000 kr. Med den utförda upprustningen bedöms bryggan ha en teknisk status som med normalt slitage och löpande underhåll bedöms hålla många år framöver. 

I vilket tekniskt skick är bryggan nu?Merparten av betongfundamenten samt balkarna som bryggan vilar på är i ett gott skick. Dock har vi noterat att det yttersta fundamentet nr 17 har en lodavvikelse som på sikt kan behöva åtgärdas samt att vissa fundament visar på mindre sprickbildningar. 

Vidare behövs träöverbyggnaden på sikt bytas ut. Träöverbyggnaden behöver även säkras för storm bättre. Detta var uppenbart sommaren 2023 när det stormade och stora delar av träöverbyggnaden togs av storemen. 


Insamling


För att rädda badbryggan behövs en förening som på frivillig grund samlar in de pengar som behövs, hanterar betalningen av de jobb som ska utföras och svarar för löpande underhållskostnader samt upptagning och iläggning av bryggan.

Insamlingsarbetet bedrivs genom föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn. Bakom föreningen står frivilliga krafter från Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening (SKS), Kvarnåkershamns stugägarförening (d v s den norra föreningen i Kvarnåkershamn) personer från Silte socken samt Föreningen Siltegården. 

Föreningen är godkänd av Skatteverket. Föreningens organisationsnummer finner du under fliken Kontakt. 

Rädda Badbryggans konto för medlemsavgifter och insamlingskonto för sponsorer finner du både under Kontakt samt under flikarna Bli medlem och Sponsorer. 


Vilka står bakom?

Styrelsens sammansättning och revisorer framgår under fliken Föreningen/ styrelsen. Där hittar du också kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda.

Hur blir jag medlem och/ eller sponsor?

Information om hur man kan bli medlem och sponsor framgår under flikarna Bli medlem och Sponsorer. Under dessa flikar finns också information om föreningens bankgiro-nummer och swishkonto. 

Vem kommer äga bryggan?


Den frågan ligger i händerna på S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening. Till skillnad från den tidigare föreningen Badbryggans vänner (som lagts vilande) har Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn ingen ambition att ta över och äga bryggan.

Inom samfälligheten pågår en analys av olika handlingsalternativ för bryggans långsiktiga förvaltning. Samfälligheten men även RBK återkommer med information så snart samfälligheten fattat beslut om hur de har för avsikt att agera framåt. Föreningen Rädda Badbryggans Kvarnåkershamn har givetvis ett nära samarbete med S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening.