Varför finns vi?

Den här texten berättar om varför föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn bildats. Vi informerar om bryggans tekniska skick, bakgrunden till att föreningen bildats, pågående och framtida underhållsåtgärder och hur insamlingsarbetet kommer att bedrivas. (Lästid, 4 - 5 minuter.)

Vad är problemet?


Problemet är att det uppstått en juridisk tvist om badbryggan i inom S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening. Tre fastighetsägare har motsatt sig att samfällighetens medlemmar ska bära kostnaden för bryggans förvaltning och överklagat samfällighetens årsstämmobeslut att reparera badbryggan till Mark- och Miljödomstolen (MMD).

De stöder sig på att bryggan, som sedan 2005 ägs av samfälligheten, inte reglerats in i det anläggningsbeslut som gäller för samfälligheten.

Utan att gå in juridiska detaljer kan konstateras att MMD fattat beslut om att upphäva årsstämmans beslut om att rusta bryggan. Det betyder att samfälligheten just nu är förhindrad att genomföra de nödvändiga upprustningsåtgärderna. Det innebär i klartext att om upprustningen inte genomförs kan heller inte bryggan läggas i vattnet 2023. Dessutom riskerar bryggan att förfalla så till den grad den inom något år måste rivas.


Finns det några alternativ?

Ja, dessbättre finns en lösning. MMD:s beslut hindrar visserligen samfälligheten från att fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden för bryggan. Det finns dock inget hinder för frivilliga krafter att samla in medel till upprustningen. 

Vilket tekniskt skick?


Under våren 2022 gjordes en noggrann teknisk undersökning av bryggan som visade att bryggan är i akut behov av underhåll. Visserligen är merparten av betongfundamenten samt balkarna som bryggan vilar på i ett gott skick. 

Två av betongfundamenten (nr 3 och 4) är dock i ett så dåligt skick att de är i akut behov av reparation. Vidare visade undersökningen att de tvärgående balkarna, som de längsgående balkarna vilar på, är starkt angripna av rost. Några tvärbalkar har rostat så pass mycket att bryggan de senaste säsongen i praktiken hängt i luften. Den tekniska analysen visade således att samtliga tvärgående balkar behöver bytas ut och två av betongfundamenten gjutas om.

Vad kostar en upprustning?


Arbetet med det första momentet har delvis redan utförts till en kostnad av ca 70 – 80 000 kr (inkl.moms) som ska betalas senare under hösten. (RBK drabbas inte av några kostnader för tvärbalkarna. Dessa hade anskaffats före MMD:s beslut och därefter ställts till RBK:s förfogande.) 

Det återstående arbetet med att reparera betongfundament 3 och 4 samt montera resterande tvärgående balkar beräknas till ca 100000 kr inkl. moms. Den totala kostnaden som behöver täckas uppgår med andra ord till cirka 180000 kr. Med den planerade upprustningen bedöms bryggan ha en teknisk status som med normalt löpande underhåll bör hålla i minst 20 år framåt, kanske längre än så.

Hur ska arbetet organiseras?


För att rädda badbryggan behövs en förening som på frivillig grund samlar in de pengar som behövs, hanterar betalningen av de jobb som ska utföras samt svarar för kostnaden för resterande material som behöver införskaffas. Som framgått tidigare behöver föreningen samla in cirka 180 000 kr.

Insamlingsarbetet kommer att bedrivas genom föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn. Bakom föreningen står frivilliga krafter från Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening (SKS), Kvarnåkershamns stugägarförening (d v s den norra föreningen i Kvarnåkershamn) personer från Silte socken samt Föreningen Siltegården. 

Föreningen är godkänd av Skatteverket. Föreningens organisationsnummer finner du under fliken Kontakt. 

Rädda Badbryggans konto för medlemsavgifter och insamlingskonto för sponsorer finner du både under Kontakt samt under flikarna Bli medlem och Sponsorer. 


Vilka står bakom?

Styrelsens sammansättning och revisorer framgår under fliken Föreningen/ styrelsen. Där hittar du också kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda.

Hur bedrivs insamlings-arbetet?


Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn samlar in pengar till bryggans upprustning genom medlemsavgifter, sponsorbidrag och särskilda aktiviteter som loppis, försäljning av frivilligt inlämnade gåvor, försäljning av vykort och affischer och inte minst via frivilliga bidrag. Alla bidrag – stora som små – är välkomna. 

Både enskilda personer och företag (juridiska personer) kan bli medlemmar. För 2022 (i praktiken ett avkortat år) är avgiften 400 kr.

För 2023 är den beslutade medlemsavgiften 1000 kr. (Den relativt höga avgiften har till syfte att göra det möjligt att nå insamlingsmålet.)

För juridiska personer är medlemsavgiften för 2022, 800 kr och 2023, 2 000 kr.

Både privatpersoner och företag kan bidra med sponsorstöd. Föreningen har fyra sponsornivåer: brons: 3 500 kr, silver: 5 000 kr, guld: 7 500 kr och diamantsponsor: 10 000 kr. Mer detaljer om hur du kan bli sponsor hittar du under fliken Sponsorer. 

Under hösten 2022 behöver föreningen samla in minst 80 000 kr för att betala det arbete som redan utförts. Under våren behöver ytterligare minst 100 000 kr samlas in för att upprustningsarbetet ska kunna slutföras och bryggan läggas i vattnet till sommaren. Via föreningens hemsida, Facebook och Instagram berättar vi fortlöpande om hur insamlingsarbetet fortskrider.

Hur blir jag medlem och/ eller sponsor?

Information om hur man kan bli medlem och sponsor framgår under flikarna Bli medlem och Sponsorer. Under dessa flikar finns också information om föreningens bankgiro-nummer och swishkonto. 

Tack vare att S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening ställt sedan tidigare inköpt material till föreningens förfogande har arbetet med att rusta upp bryggan redan påbörjats. Efter en första teknisk besiktning under våren 2022 utfördes den första etappen i samfällighetens regi då bryggan säkrades för att kunna läggas i sommaren 2022.


Vilka åtgärder har redan utförts?


Då byttes 5 tvärbalkar till nya.Under september 2022 monterades ytterligare 12 nya tvärgående balkar på samtliga fundament, utom nr 3 och 4. Under hösten 2022 undersöktes också bryggans tekniska status av Christer Ekermann och Thomas Ekelund, d v s de tekniska experter som anlitats av både S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening och RBK. Det är Ekermann/ Ekelund som organiserar upprustningsarbetet och i samråd med RBK tar beslut om lämpligt alternativ för en effektiv rostskyddsbehandling av de längsgående balkarna som bär själva bryggan. Dessa balkar är i gott skick men kan behöva ett mer långvarigt rostskydd.


Vem kommer äga bryggan?


Den frågan ligger i händerna på S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening. Till skillnad från den tidigare föreningen Badbryggans vänner (som lagts vilande) har Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn ingen ambition att ta över och äga bryggan.

Inom samfälligheten pågår en analys av olika handlingsalternativ för bryggans långsiktiga förvaltning. Samfälligheten men även RBK återkommer med information så snart samfälligheten fattat beslut om hur de har för avsikt att agera framåt. Föreningen Rädda Badbryggans Kvarnåkershamn har givetvis ett nära samarbete med S:a Kvarnåkershamns samfällighetsförening. I samband med nästa styrelsemöte kommer också någon från samfällighetens styrelse att adjungeras till RBK:s styrelse.