Våra stadgar 

Stadgar för den ideella föreningen ”Rädda badbryggan Kvarnåkershamn” antagna på konstituerande styrelsemöte den 18 augusti 2022.

1. Rädda badbryggan Kvarnåkershamn, nedan kallad föreningen skall verka för bevarande av badbryggan i Kvarnåkershamn, Silte socken, som ägs av Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening och därigenom bidra till gemenskap och utveckling av strand och badliv i området. 


2. Ändamålet skall främst uppnås genom ekonomiska bidrag till badbryggans fortbestånd men även genom visst tekniskt stöd samt opinionsbildning gentemot allmänheten och berörda lokala politiska instanser.


3. I sin verksamhet skall föreningen nära samarbeta med bryggans ägare. Förutom med medlemsavgifter kan verksamheten finansieras med donationer/bidrag.


4. Medlem kan den bli som utnyttjar bryggan och/eller har intresse för bryggans fortbestånd och dess värde för området. Medlem kan även vara juridisk person.


5. Medlemsavgift fastställes vid årsmöte och kan variera mellan fysiska och juridiska personer. 


6. På ordinarie föreningsstämma väljs en ordförande på ett år samt, på två år, högst sju och lägst tre andra ledamöter liksom högst två suppleanter. Styrelsen utser andra funktionärer än ordföranden och utser även valberedning. Styrelsens möten kan ske digitalt


7. Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.


8. För granskning av styrelsen och dess räkenskaper väljs vid årsmöte för ett år en revisor och en suppleant för denne.


9. Verksamhetsåret är kalenderår.


10. Ordinarie föreningsstämma hålls i juli eller augusti varje år på kallelse av styrelsen senast tio dagar före mötet. Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra föreningsstämma att hållas på plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma måste också hållas om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det.


11. Kallelser och allmän information inom föreningen kan ske genom privat Facebook grupp eller e-post.


12. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande och med sammanträdesordförandens utslagsröst vid lika röstetal. Beslut om stadgeändring eller om föreningens upplösning fattas på föreningsstämma med minst tre fjärdedels majoritet efter förslag därom i kallelse.


13. Ifall badbryggan måste avvecklas, trots föreningens stöd, skall föreningen upplösas, utan beslut enligt punkt 12 ovan. Vid föreningens upphörande skall eventuella tillgångar, i lika delar, tillfalla de av föreningens medlemmar som under en senaste tvåårsperioden betalt årsavgift till föreningen. Stadgarna antogs på konstituerande styrelsemöte den 18 augusti 2022 och därefter inskickade till Skatteverket i Visby för organisationsnummer.


Att kopian av stadgarna överensstämmer med originalet bevittnas.

Kvarnåkershamn den 18 augusti 2022


Annika Billström & Elisabet Brändefors